Generalforsamling, den 22. februar 2018 kl. 19:00

Motor Sport Sønderjylland indkalder hermed til den årlige ordinære generalforsamling, torsdag den 22. februar kl. 19:00 i Stubbæk Forsamlingshus, Dybkærvej 2, 6200 Aabenraa

Dagsorden jf. vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år fremlægges til godkendelse
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Eksklusion af medlem
 5. Behandling af indkomne forslag
   1. Ændring af vedtægter se vedlagte oplæg
   2. Rettelse af § 5 Kontingent stk. a og stk. b. og § 8 Generalforsamlingen stk. b. tilrettes til fakta. Se vedlagte oplæg
   3. Sammenlægning af Driftsforeningen Fart med Fornuft og Motor Sport Sønderjylland
 6. Bestyrelsens meddelelse om kontingent for det kommende år
 7. Valg af formand
 8. Valg af udvalgsformænd
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af suppleanter
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Følgende er på valg:

Valg af formand for 1 år

Formand Karin Niebuhr modtager genvalg

Valg af udvalgsformænd

Baneudvalgsformand for 2 år, Karin Niebuhr, modtager genvalg

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år

Bestyrelsesmedlem Helle Nielsen (valgt i 2017 for 2 år men ønsker at udtræde). Bestyrelsen foreslår Lisbeth Nissen.

Bestyrelsesmedlem Leif Jensen – modtager genvalg.

Valg af suppleanter for 1 år

Ulrich Kristensen, modtager genvalg

Jørgen Rasmussen, modtager genvalg

Revisorer: Viktor Jensen (modtager ikke genvalg) og Jørn Iversen modtager genvalg

Revisorsuppleant Tonny Lund

Såfremt vedtægtsændringerne ikke vedtages skal der vælges yderligere 2 medlemmer til bestyrelsen.

1 medlem for 1 år i stedet for Marianne Filbert Jørgensen, der ikke modtager genvalg og

1 medlem for 2 år i stedet for Bjarne Jensen, (modtager ikke genvalg)

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingens punkt 4 skal være indleveret til formanden senest mandag den 13. februar 2017. (se 2 forslag fra bestyrelsen).

I kan læse de samlede vedtægter på hjemmesiden: http://m-s-s.dk/klubben/love/

 

Forslag 5.1 Ændring af vedtægterne:
Bestyrelsen foreslår ændring af antal i bestyrelsen. Ændres fra 9 til 7 medlemmer. Dette betyder følgende ændringer i vedtægterne:

Nuværende tekst Ny tekst
§ 7. Bestyrelsen.
stk. a. Sammensætning. Klubben ledes af en
bestyrelse på 9 medlemmer: Formanden samt yderligere 8 medlemmer. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med hensyn til næstformand, kasserer og sekretær. Generalforsamlingen vælger formænd for Rallyudvalg, Banesportsudvalg, Go-Kart
Udvalg, Trackdayudvalg og Aktivitetsudvalg og kan vælge yderligere sportsudvalgsformænd, når bestyrelsen finder det aktuelt.
Et bestyrelsesmedlem kan varetage mere end en post, idet formands- og kassererposten dog ikke må varetages af samme person. Bestyrelsen nedsætter
sports- og aktivitetsudvalg, idet udvalgsformanden indstiller bemandingen af udvalget til bestyrelsen.
Den valgte bestyrelse vælger 2 medlemmer af sin midte til DASUs repræsentantskab.
§ 7. Bestyrelsen.
stk. a. Sammensætning. Klubben ledes af en
bestyrelse på 7 medlemmer: Formanden samt yderligere 6 medlemmer. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med hensyn til næstformand, kasserer og sekretær. Generalforsamlingen vælger formænd for Rallyudvalg, Banesportsudvalg og Go-
Kart Udvalg Trackdayudvalg og Aktivitetsudvalg og kan vælge yderligere sportsudvalgsformænd, når bestyrelsen finder det aktuelt.
Et bestyrelsesmedlem kan varetage mere end en post, idet formands- og kassererposten dog ikke må varetages af samme person. Bestyrelsen nedsætter
sports- og aktivitetsudvalg, idet udvalgsformanden indstiller bemandingen af udvalget til bestyrelsen.
Den valgte bestyrelse vælger 2 medlemmer af sin midte til DASUs repræsentantskab.
stk. d. Ordinært bestyrelsesmøde afholdes
mindst 1 gang hvert kvartal, i øvrigt så ofte
formanden finder det fornødent, – eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Mødet er beslutningsdygtigt, når 5 medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand, og indkaldelse til alle bestyrelsesmedlemmer har fundet sted med 8 dages varsel. I tilfælde af stemmelighed
er formandens stemme afgørende, – i hans fravær næstformandens. Sekretæren fører protokol over møderne. Alle klubbens medlemmer har adgang til at gennemse denne protokol hos sekretæren.
stk. d. Ordinært bestyrelsesmøde afholdes
mindst 1 gang hvert kvartal, i øvrigt så ofte
formanden finder det fornødent, – eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Mødet er beslutningsdygtigt, når 4 medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand, og indkaldelse til alle bestyrelsesmedlemmer har fundet sted med 8 dages varsel. I tilfælde af stemmelighed
er formandens stemme afgørende, – i hans fravær næstformandens. Sekretæren fører protokol over møderne. Alle klubbens medlemmer har adgang til at gennemse denne protokol hos sekretæren.

Forslag 5.2 Rettelse af § 5 Kontingent stk. a og stk. b. og § 8 Generalforsamlingen stk. b. tilrettes til fakta.

Nuværende tekst Ny tekst
Kontingent.
stk. a. Årskontingentet for perioden 1.
december til 30. november fastsættes af bestyrelsen og gælder for den følgende periode. I kontingentet er inkluderet klubbens kontingent pr. medlem til DASU.
stk. b. Kontingentet opkræves på forfaldsdagen den 1. januar. Er kontingentet ikke indgået senest 1. februar, anses vedkommende medlem for slettet som medlem af klubben.
Kontingent.
stk. a. Årskontingentet for perioden 1.
januar til 31. december fastsættes af bestyrelsen og gælder for den følgende periode. I kontingentet er inkluderet klubbens kontingent pr. medlem til DASU.
stk. b. Kontingentet opkræves senest
forfaldsdagen den 1. januar. Er kontingentet ikke indgået senest 1. februar, anses vedkommende medlem for slettet som medlem af klubben.
§ 8. Generalforsamlingen.
stk. b. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år i februar måned (dog ikke første gang efter ændring af vedtægterne på den ordinære generalforsamling i november måned 2003).
§ 8. Generalforsamlingen.
stk. b. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år i februar måned (dog ikke første gang efter ændring af vedtægterne på den ordinære generalforsamling i november måned 2003).