Track day

Motor Sport Sønderjylland årlig generalforsamling.

Motor Sport Sønderjylland indkalder hermed til den årlige generalforsamling.       

Generalforsamlingen afholdes:

 

                                 Torsdag d. 7. marts 2024 kl. 19.00 i Stubbæk Forsamlingshus,

                                 Dybkærvej 2, Stubbæk, 6200 Aabenraa 

 

Afholdelse af årets Generalforsamling afholdes senere end normalt og ikke i overensstemmelse med klubbens vedtægter. Dette skyldes alene praktiske hensyn grundet uforudsete hændelser i bestyrelsen.

 

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år fremlægges til godkendelse
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Eksklusion af medlemmer
 5. Behandling af indkomne forslag, se bilag 1
 6. Bestyrelsens meddelelse om kontingent for det kommende år.
 7. Valg af formand
 8. Valg af udvalgsformænd
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år
 11. Valg af suppleanter
 12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 13. Eventuelt

Det gøres opmærksom på, at indkomne forslag, der ønskes behandlet på klubbens Generalforsamling skal være formanden i hænde senest mandag inden generalforsamlingen.

Indkomne forslag:   fra bestyrelsen er følgende forslag til afstemning på Generalforsamling:

                                                         Se forslag 1.  (Bilag 1)

______________________________________________________________________________

Følgende er på valg: 

Formand vælger for 1 år

                                                      Karin Niebuhr: modtager genvalg

Udvalgsformand:

Aktivitetsudvalg:                           Michael R Jensen: modtager genvalg    

 

 

Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg:

 

For 2 år:                                     Lisbeth Nissen: kasserer, modtager genvalg  

                                                  Leif Jensen: modtager genvalg                       

                                                  

                          

For 1 år                                      Michael Hansen: modtager ikke genvalg

                                                     

                          

Suppleanter vælges

for 1 år:                                      Gudrun Larsen: modtager genvalg

                                                  Christian Jensen: modtager genvalg

 

2 revisorer                                 Gudrun Larsen: modtager genvalg

                                                  Frederik Kilsholm: modtager genvalg

 

 

Valg af revisorsuppleant:          vacant

                                                     

 

 

SLUTTELIG DENNE VIGTIGE MEDDELELSE TIL ALLE:

Efter årets ordinære generalforsamling vil Hans Jørn Søgaard Andersen fortælle os om sit liv –

Her er nok en masse, vi ikke ved om ham og det skal nok blive rigtig interessant at høre, hvad han kan berette, så forhåbentlig er der rigtig mange, der gerne vil høre, hvad han har at fortælle – så derfor, når generalforsamlingen er slut og vi sidder og nyder en kop kaffe, vil vi kunne få et større indblik i Søgaards mange oplevelser og spændende løb og hvad der ellers skal deles med os.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Motor Sport Sønderjylland

 

 

Bilag 1

 

Forslag til ændringer af Love for Motor Sport Sønderjylland.

 

 

 • 5 stk. a. Årskontingentet for perioden 1. december til 31. december

Ændres til : Årskontingent for perioden 1.januar til 31.december.

 

i § 6, stk. 1

slettes linien “regnskabsåret 2003/2004 dog fra 1.oktober 2003 til 31. dec. 2004”

 

 

 • 7, stk. a

 

Bestyrelsen.

Sammensætning.

Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Formanden samt yderligere 6 medlemmer.

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med hensyn til næstformand, kasserer og sekretær.

Generalforsamlingen vælger formænd for Banesportsudvalget og aktivitetsudvalget. De valgte udvalgsformænd vælges for en periode på 2 år.

Såfremt det i valgperioden er ønsker om nedsættelse af et ad hoc udvalg gøres dette af bestyrelsen.

 

 • 7, stk. b:

Valg til bestyrelsen sker på den ordinære generalforsamling.

Formanden vælges særskilt for 1 år ad gangen.

Herudover vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år i ulige år.

Herudover vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder med tale- men ikke stemmeret.

 

 • 7. stk. d. ( Linje 5) I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, -i hans fravær næstformandens.

Ændres til: I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende – i dennes fravær næstformanden.