Motor Sport Sønderjylland indkalder hermed til den årlige ordinære generalforsamling

torsdag den 21. februar kl. 19:00 i Stubbæk Forsamlingshus

Generalforsamling, den 21. februar 2013 kl. 19:00

Dagsorden jf. vedtægterne

jf. vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år fremlægges til godkendelse

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændringer (se vedlagt).

5. Bestyrelsens meddelelse om kontingent for det kommende år

6. Valg af formand

7. Valg af udvalgsformænd

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af suppleanter

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt

Følgende er på valg:

Formand Johnny Bertelsen modtager ikke genvalg

Rallyudvalg Preben Johannsen modtager ikke genvalg

Baneudvalg Karin Niebuhr

Bestyrelsesmedlem Jørgen Rasmussen

Kart udvalgs formand Kevin Tygesen ønsker at udtræde, derfor skal der vælges en ny.

Suppleanter: Michael R. Jensen og Allan Dumstrei

Revisorer: Hans Erik Lage, Christian Sørensen og suppleant Mogens Thomsen

Michael R. Jensen og Allan Dumstrei : Hans Erik Lage, Christian Sørensen og suppleant Mogens Thomsen

Alle undtagen Johnny og Preben har tilkendegivet at de modtager genvalg.

Forslag til vedtægtsændring

§ 8. Generalforsamlingen.

stk. a. Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 20 dages varsel – poststemplets dato, ved bekendtgørelse i klubbens medlemsblad eller ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til hvert medlem, hvis adresse på behørig måde er meddelt bestyrelsen.

Ændres til

§ 8. Generalforsamlingen.

stk. a. Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 20 dages varsel ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside eller ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til hvert medlem, hvis adresse på behørig måde er meddelt bestyrelsen.

§ 8. Generalforsamlingen.

stk. h. Ændringsforslag til klubbens love, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til formanden senest 20. oktober. Alle lovforslag til behandling på generalforsamlingen, skal være anført i dagsordenen. Dagsordenen skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens forløb. Protokollen underskrives af dirigenten.

Ændres til

§ 8. Generalforsamlingen.

stk. h. Ændringsforslag til klubbens love, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til formanden senest 1.januar. Alle lovforslag til behandling på generalforsamlingen skal være anført i dagsordenen. Dagsordenen skal offentliggøres samtidig med og på samme måde som indkaldelsen til generalforsamlingen. Der føres protokol over generalforsamlingens forløb. Protokollen underskrives af dirigenten.

Michael R. Jensen og Allan Dumstrei : Hans Erik Lage, Christian Sørensen og suppleant Mogens Thomsen